Atık Su Arıtma Sistemleri

Paket Atıksu Arıtma Sistemleri

Kanallarda toplanan evsel nitelikli atıksular, kanalizasyon sistemi ile arıtma tesisi alanına getirilir.

Atıksu ile taşınabilecek naylon, bez, kağıt vs. gibi katı maddelerin pompalarda ve tesisin diğer ünitelerinde tıkanmalara yol açmaması için atıksu, önce bir kaba ızgaradan geçirilir ve katı maddelerinden arındırılan atıksu terfi havuzunda toplanır.

Terfi havuzuna yerleştirilecek pompa, seviye şamandırası kumandasında otomatik olarak atık suyu paket tesise boşaltır.

Paket Arıtma Sistemleri, çeşitli arıtma sistemlerinin olumlu ve ekonomik yanlarının birleştirilmesi ile meydana gelmiş bir arıtma tesisidir.

Paket Evsel Atıksu Arıtma tesisi; havalandırma, çökeltme, Çamur deposu (stabilizasyon) ve klor temas bölümlerinden oluşan biyolojik aktif çamur prensibi ile çalışan bir sistemdir.

Havalandırma bölümünde blowerdan basılan hava, difüzörler vasıtası ile homojen bir şekilde havuz içerisine dağıtılır.

Bu şekilde aktif çamurun oluşabilmesi için gerekli olan oksijen sağlanmış olur. Ayrıca bu bölümde tam karışım sağlanarak, oluşan bakteri floklarının çökelmemesi de sağlanır.

Mikroorganizmalar, blower ile temin edilen havanın difüzörler ile havalandırma tankına eşit aralıklarla dağıtılması sayesinde içindeki oksijeni kullanarak organik maddelerin oksitlenmemesini sağlar.

Havalandırma bölümünden çökeltim bölümüne cazibe ile alınan atıksu, çökeltim işlemini daha ufak bir alanda yapılması ve verimin daha yüksek olması için kullanılan plakalı (Lamelli) separatörden geçirilir.

Askıda katı madde formundaki mikroorganizmalar uygun şartlarda tankın dibine çökerler ve bir çamur tabakası oluştururlar.

Çökeltme bölümünün üstünden savaklanarak alınan durulmuş su, klor temas bölümüne verilerek klorlanıp alıcı ortama deşarj edilebilir.

Çökeltme bölümünde çöken çamur, airlift ile çekilip havalandırma bölümüne geri verilerek bu bölümde mikroorganizma konsantrasyonunun sabit tutulması sağlanır.

Bir kısım fazla çamur ise çamur deposuna alınarak çamurun patojenik organizmalardan arıtılması için tekrar havalandırılır ve stabilizasyon işlemi sağlanır. Ayrıca üst fazda oluşacak supernatant (üst kısımda durulan su) kısım savaklanarak havalandırma bölümüne geri gönderilir. Böylece çamur yoğunlaştırılıp su içeriğinin ve hacminin azaltılması sağlanır. Stabilizasyon bölümünde biriken fazla çamur belirli zamanlarda tesisten uzaklaştırılır.

Paket evsel atıksu arıtma tesisleri, sürekli tip olarak, kişi başına 200 lt/gün hesabı ile imal edilmiş ünitelerdir. 50 kişiden 5000 kişiye kadar standart imalatlar olup, değişen nüfus ve mevcut yerin durumuna ölçüler değiştirilerek uygun paket arıtma üniteleri kurmak mümkündür.

 • Askeri tesisler
 • Turistik siteler
 • Yazlık siteler ve kooperatifler
 • Fabrikalar ve sanayi kuruluşları
 • Grup evler, villalar, yazlıklar
 • Konut siteleri
 • Şantiye ve alt yapısı olmayan bölgelerdeki tüm tesisler için paket arıtma yapılması uygundur.

Betonarme Atıksu Arıtma Sistemleri

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm reaktöre eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır. Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile tahliye edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. Arıtılmış sular, alıcı ortama verilmekte veya bahçe sulamada kullanılabilmektedir.

Atıksu ile taşınabilecek naylon, bez, kağıt vs. gibi katı maddelerin pompalarda ve tesisin diğer ünitelerinde tıkanmalara yol açmaması için atıksu, önce bir kaba ızgaradan geçirilir ve katı maddelerinden arındırılan atıksu terfi havuzunda toplanır.

Terfi havuzuna yerleştirilecek pompa, seviye şamandırası kumandasında otomatik olarak atık suyu paket tesise boşaltır.

Paket Arıtma Sistemleri, çeşitli arıtma sistemlerinin olumlu ve ekonomik yanlarının birleştirilmesi ile meydana gelmiş bir arıtma tesisidir.

Paket Evsel Atıksu Arıtma tesisi; havalandırma, çökeltme, Çamur deposu (stabilizasyon) ve klor temas bölümlerinden oluşan biyolojik aktif çamur prensibi ile çalışan bir sistemdir.

Havalandırma bölümünde blowerdan basılan hava, difüzörler vasıtası ile homojen bir şekilde havuz içerisine dağıtılır.

Bu şekilde aktif çamurun oluşabilmesi için gerekli olan oksijen sağlanmış olur. Ayrıca bu bölümde tam karışım sağlanarak, oluşan bakteri floklarının çökelmemesi de sağlanır.

Mikroorganizmalar, blower ile temin edilen havanın difüzörler ile havalandırma tankına eşit aralıklarla dağıtılması sayesinde içindeki oksijeni kullanarak organik maddelerin oksitlenmemesini sağlar.

Havalandırma bölümünden çökeltim bölümüne cazibe ile alınan atıksu, çökeltim işlemini daha ufak bir alanda yapılması ve verimin daha yüksek olması için kullanılan plakalı (Lamelli) separatörden geçirilir.

Askıda katı madde formundaki mikroorganizmalar uygun şartlarda tankın dibine çökerler ve bir çamur tabakası oluştururlar.

Çökeltme bölümünün üstünden savaklanarak alınan durulmuş su, klor temas bölümüne verilerek klorlanıp alıcı ortama deşarj edilebilir.

Çökeltme bölümünde çöken çamur, airlift ile çekilip havalandırma bölümüne geri verilerek bu bölümde mikroorganizma konsantrasyonunun sabit tutulması sağlanır.

Bir kısım fazla çamur ise çamur deposuna alınarak çamurun patojenik organizmalardan arıtılması için tekrar havalandırılır ve stabilizasyon işlemi sağlanır. Ayrıca üst fazda oluşacak supernatant (üst kısımda durulan su) kısım savaklanarak havalandırma bölümüne geri gönderilir. Böylece çamur yoğunlaştırılıp su içeriğinin ve hacminin azaltılması sağlanır. Stabilizasyon bölümünde biriken fazla çamur belirli zamanlarda tesisten uzaklaştırılır.

Paket evsel atıksu arıtma tesisleri, sürekli tip olarak, kişi başına 200 lt/gün hesabı ile imal edilmiş ünitelerdir. 50 kişiden 5000 kişiye kadar standart imalatlar olup, değişen nüfus ve mevcut yerin durumuna ölçüler değiştirilerek uygun paket arıtma üniteleri kurmak mümkündür.

 • Askeri tesisler
 • Turistik siteler
 • Yazlık siteler ve kooperatifler
 • Fabrikalar ve sanayi kuruluşları
 • Grup evler, villalar, yazlıklar
 • Konut siteleri
 • Şantiye ve alt yapısı olmayan bölgelerdeki tüm tesisler için paket arıtma yapılması uygundur.

Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda oluşan atık sular tabiatın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyebilecek ve diğer faydalı kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atıksuları uzaklaştırmadan önce arıtma zorunluluğu doğmuştur. Atıksuların nitelikleri kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara göre arıtma yöntemleri de değişir.

Atıksuların genellikle %99’undan daha yüksek bir kısmı su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşmaktadır. Kirleticiler suyun içinde çözünmüş halde bulunabilecekleri gibi, katı madde olarak askıda da bulunabilirler.

Bu maddelerin özelliklerine göre uzaklaştırılmaları için kullanılabilecek arıtma yöntemi de değişir. Örnek olarak organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntemin “biyolojik arıtma” olduğu söylenebilir.

Biyolojik arıtma atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması ve çökebilen biyolojik floklarla sıvının içinde kalan veya gaz olarak atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir. Biyolojik arıtmanın esası organik kirleticilerin doğada yok edilmeleri için yer alan biyoflokülasyon ve mineralizasyon proseslerinin kontrolü ile çevrede ve optimum şartlarda tekrarlanmasıdır. Böylece doğadaki reaksiyonların hızlandırılarak daha kısa bir sürede, emniyetli ortamda gerçekleştirilmeleri sağlanmaktadır. Biyolojik arıtma sistemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Ortamda oksijen varlığına göre havalı (aerobik) ve havasız (anaerobik) olarak sınıflandırılan bu sistemler kullanılan mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre askıda ve sabit film (biyofilm) prosesleri olarak da sınıflandırılabilirler.

Biyolojik Arıtmanın Amacı

Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksu arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilir. Çoğu kez durumda toksik olabilecek eser (iz) miktardaki organik maddeleri gidermek de önemlidir. Tarım alanlarından geri dönen sularda önemli olan azot ve fosforun arıtılması kritik önem taşır. Endüstriyel atıksular için, organik ve inorganik bileşiklerin arıtımı önemlidir. Bu bileşiklerden çoğu mikroorganizmalar üzerinde toksik etki yaptıkları için genellikle özel zaman ön arıtma gerekebilir.

Kimyasal Atık Su Arıtma Sistemleri

Pıhtılastırma, yumaklastırma ve lamella çökeltimi adımlarını birlestiren, endüstriyel nitelikli atık suların arıtımı amacıyla tasarlanmıs, düsük yatırım ve isletme maliyeti yanında otomatik olarak çalısan, PLC kontrollü yüksek verimli kimyasal paket arıtma ünitesidir. Standart kimyasal arıtma üniteleri 5-25 m3/h kapasitede üretilmektedir.

Kimyasal Arıtma

 • Peynir altı suyu arıtımı
 • Fosfat banyoları suyu arıtımı
 • Yemekhane atık sularının arıtımı
 • Cr +6 indirgenmesi
 • Mürekkepli atık suların arıtımı
 • Tutkallı atık suların arıtımı
 • Metal sanayi kaynaklı atık suların arıtımı
 • Yüzey aktif atık suların v.b arıtımı sağlanmaktadır.
 • Araç yıkama tesislerinden kaynaklanan atık suların
 • Kâğıt sanayisinden kaynaklı atık suların v.b. geri kazanımı bu ürün Kimyasal arıtma ile mümkündür.

Fe3Cl2 (Demir III Klorür), Al2(SO4)3 (Aluminyum Sülfat - Sap), HCl (Hidroklorik Asit), NaOH (Sodyum Hidroksit), PAK (Poli Aluminyum Klorür), Polielektrolit vb kimyasalların, tamamının veya bazılarının pH kontrollü veya oransal olarak dozlanması ve atık suda istenmeyen, yük olusturan parametrelerin çamur olarak çöktürülmesi prensibi ile çalısmaktadır.